Sheboygan Office
    825 Michigan Avenue
    Sheboygan, WI 53081
    Xov Tooj: (920) 459-9010
    Fax: (920) 459-9272


    Sij Hawm:
    Monday: 8:00am-6:00pm
    Wednesday: 8:00am-6:00pm
    Friday: 8:00am-2:00pm    Appleton Office
    Professional Plaza
   
412 E. Longview Drive, Suite B
    Appleton, WI 54911
    Xov Tooj: (920) 993-5555
    Fax: (920) 993-5511


    Sij Hawm:
    Tuesday: 8:30am-4:30pm
    Thursday: 8:30am-4:30pm
Nyob Zoo!

Peb txais tos koj rau David Nplooj S. Lis, D.D.S., S.C.

Dr. David Nplooj S. Lis lub office yuav zoo siab txais tos koj thiab koj tsev neeg. Peb nkag siab hais tias koj cov hniav tseem ceeb npaum li cas rau koj. Yog li ntawv peb zoo siab yuav pab kho koj cov hniav zoo li zoo tau. Thaum koj tuaj ntsib peb, koj yuav paub hais tias qhov chaw no yog ib qho chaw zoo rau koj thiab koj tsev neeg.

Dr. Lis yuav txaus siab pab teb koj cov lus nug thiab kho koj cov hniav kom raws li koj siab nyiam zoo li zoo tau.

Peb kho hniav nyob rau Sheboygan thiab Appleton. Peb qhib hnub Mondays, Wednesdays, thiab Fridays nyob rau Sheboygan hos hnub Tuesdays thiab Thursdays nyob rau Appleton.

Thov caw koj mus saib peb lub website. Hauv no muab ntaub ntawv txog Dr. Lis, kev kho hniav, thiab peb ob lub chaw nyob.

Yog koj muab lus nug los xav teem kho hniav, hu tuaj rau (920) 459-9010 los yog (920) 993-5555. Peb yuav zoo siab teb koj cov lus nug.

Ua tsaug!Pab kom koj cov hniav zoo noj qab nyob luag ntxhi.


Zoo Siab Txais Tos     Dr. David Nplooj S. Lis    Chaw Nyob     Kev Kho Hniav    Lus Nug/Lus Hais     Kev Cuag Peb
Copyright © 2012-2018 David Nplooj S. Lis, D.D.S., S.C. All rights reserved.