Sheboygan Office
    825 Michigan Avenue
    Sheboygan, WI 53081
    Xov Tooj: (920) 459-9010
    Fax: (920) 459-9272


    Sij Hawm:
    Monday: 8:00am-6:00pm
    Wednesday: 8:00am-6:00pm
    Friday: 8:00am-2:00pm    Appleton Office
    Professional Plaza
   
412 E. Longview Drive, Suite B
    Appleton, WI 54911
    Xov Tooj: (920) 993-5555
    Fax: (920) 993-5511


    Sij Hawm:
    Tuesday: 8:30am-4:30pm
    Thursday: 8:30am-4:30pm
Powered byEMF Online Form BuilderZoo Siab Txais Tos     Dr. David Nplooj S. Lis    Qhov Chaw     Kev Kho Hniav    Lus Nug/Lus Hais     Kev Cuag Peb
Copyright © 2012-2018 David Nplooj S. Lis, D.D.S., S.C. All rights reserved.