Sheboygan Office
    825 Michigan Avenue
    Sheboygan, WI 53081
    Xov Tooj: (920) 459-9010
    Fax: (920) 459-9272


    Sij Hawm:
    Monday: 8:00am-6:00pm
    Wednesday: 8:00am-6:00pm
    Friday: 8:00am-2:00pm    Appleton Office
    Professional Plaza
   
412 E. Longview Drive, Suite B
    Appleton, WI 54911
    Xov Tooj: (920) 993-5555
    Fax: (920) 993-5511


    Sij Hawm:
    Tuesday: 8:30am-4:30pm
    Thursday: 8:30am-4:30pm

Dr. David Nplooj S. Lis


Dr. Lee yog ib tug txiv tsev zoo thiab muaj rau tus menyuam. Nws yog ib tug neeg uas txaus siab pab sawd daws nyob rau hauv lub zej zos no. Nws kawm ntawv tag nyob rau hauv Marquette University School of Dentistry thaum 1999. Nws yog ib tug member of American Dental Association, Sheboygan Dental Society, thiab Academy of General Dentistry. Nws kho hniav tau ntau tshaj kaum xyoo los lawm.

Zoo Siab Txais Tos     Dr. David Nplooj S. Lis    Chaw Nyob     Kev Kho Hniav    Lus Nug/Lus Hais     Kev Cuag Peb
Copyright © 2012-2018 David Nplooj S. Lis, D.D.S., S.C. All rights reserved.