Sheboygan Office
    825 Michigan Avenue
    Sheboygan, WI 53081
    Xov Tooj: (920) 459-9010
    Fax: (920) 459-9272


    Sij Hawm:
    Monday: 8:00am-6:00pm
    Wednesday: 8:00am-6:00pm
    Friday: 8:00am-2:00pm    Appleton Office
    Professional Plaza
   
412 E. Longview Drive, Suite B
    Appleton, WI 54911
    Xov Tooj: (920) 993-5555
    Fax: (920) 993-5511


    Sij Hawm:
    Tuesday: 8:30am-4:30pm
    Thursday: 8:30am-4:30pm

Kev Kho Hniav

Peb pab kho hniav rau sawd daws.

Peb kev kho hniav muaj:

Kuaj hniav
Txhuam
Ntsaws cov dawb thiab txhuas
Khwb thiab ntsia hniav
Ua hniav pob txha
Rho hniav
Ua hniav kom dawb
Ua hniav kom zoo nkauj

Teem Caij Tuaj Kho Hniav
Yog koj xav teem caij tuaj kho hniav hu tuaj rau peb. Peb yuav zoo siab teem caij rau koj tuaj kho hniav. Yog koj twb muaj ib qho teem caij lawm es koj tuaj tsis tau, thov hu tuaj qhia rau peb li 24-teev ua ntej.

Insurance
Peb txais cov insurance feem ntau.

Fees and Payment
Peb kho hniav pheej yig ntau lawm qhov. Peb txais nyiaj ntsuab, check, Visa, Master Card, American Express, thiab Discover. Peb ua hauj lwm nrog CareCredit uas yuav pab txais nyiaj rau nej them nqi kho hniav tsis yuav paj.

Koj xav paub txog ces nkag mus rau lawv lub vas sab hauv qab no:

CareCredit
Zoo Siab Txais Tos     Dr. David Nplooj S. Lis    Chaw Nyob     Kev Kho Hniav    Lus Nug/Lus Hais     Kev Cuag Peb
Copyright © 2012-2018 David Nplooj S. Lis, D.D.S., S.C. All rights reserved.