Kev Cuag Peb
Yog koj muaj lus nug los xav teem kho hniav, hu tuaj rau.

Sheboygan Office
825 Michigan Avenue
Sheboygan, WI 53081
Xov Tooj: (920) 459-9010
Fax: (920) 459-9272

Sij Hawm:

Monday: 8:00am-6:00pm
Wednesday: 8:00am-6:00pm
Friday: 8:00am-2:00pm

Appleton Office
Professional Plaza 412 E. Longview Drive, Suite B
Appleton, WI 54911
Xov Tooj: (920) 993-5555
Fax: (920) 993-5511

Sij Hawm
:
Tuesday: 8:30am-4:30pm
Thursday: 8:30am-4:30pm

Zoo Siab Txais Tos     Dr. David Nplooj S. Lis    Chaw Nyob     Kev Kho Hniav    Lus Nug/Lus Hais     Kev Cuag Peb
Copyright © 2012-2018 David Nplooj S. Lis, D.D.S., S.C. All rights reserved.