Sheboygan Office

825 Michigan Avenue
Sheboygan, WI 53081
Phone: (920) 459-9010
Fax: (920) 459-9272

Sij Hawm
:
Monday: 8:00am-6:00pm
Wednesday: 8:00am-6:00pm
Friday: 8:00am-2:00pm


Qhia Kev Mus Rau
Sheboygan Office
Zoo Siab Txais Tos     Dr. David Nplooj S. Lis    Chaw Nyob     Kev Kho Hniav    Lus Nug/Lus Hais     Kev Cuag Peb
Copyright © 2012-2018 David Nplooj S. Lis, D.D.S., S.C. All rights reserved.